Welzijn Best Oirschot (WBO) ziet noodgedwongen af van deelname aan de aanbestedingsprocedure van de gemeente Oirschot

De gemeente Oirschot heeft op 8 juni jl. het aanbestedingsdocument “Hoofdpartner integrale toegang 2018 e.v.” gepubliceerd. De beoogde hoofdpartner wordt verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van diensten die nu vallen onder het Loket WIJzer, het generalistenteam (team WIJzer), het specialistenteam, het maatschappelijk werk en de taken die nu uitgevoerd worden door WBO.

Samen met een groot scala van professionele en vrijwilligersorganisaties hebben wij in de afgelopen 50 jaar vorm en inhoud gegeven aan het welzijnswerk en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan leefbaarheid van de gemeente Oirschot. WBO ziet in de opdracht veel kansen en mogelijkheden om welzijnswerk en hulpverlening, en de onderlinge samenhang, verder te verbeteren en wil deze opdracht dan ook graag gaan uitvoeren.

Vanaf het moment dat de aanbesteding gepubliceerd werd, zijn bestuur, directie en managementteam, bijgestaan door juridische en financiële deskundigen, aan de slag gegaan met het analyseren van de vraag. Er is zorgvuldig gekeken naar de belangen van onze organisatie in het algemeen en van ons personeel in het bijzonder. Alle risico’s en kansen zijn verwerkt in een uitgebreide analyse. Diverse scenario’s werden uitgewerkt, waarbij alle voor- en nadelen in kaart zijn gebracht.

Na een grondige analyse van de opdracht hebben wij helaas moeten constateren dat de vraag zeer complex is met te grote financiële en juridische risico’s voor een welzijnsorganisatie met de omvang van WBO. Op grond van deze risicoanalyse heeft het bestuur van WBO dan ook noodgedwongen moeten besluiten af te zien van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

WBO zal zich in de komende periode blijven inzetten voor de inwoners van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Mochten er zich mogelijkheden voordoen om ook in de toekomst op een verantwoorde manier actief te blijven in Oirschot dan zullen wij hier graag aan meewerken.

Voor nadere informatie kunt u op maandag 7 augustus contact opnemen met Peter Kuijs (directeur) op (0499) 745823