Platform Dementie:

logo platform dementie bestHet Platform Dementie Best is een samenwerkingsverband van organisaties die op de een of andere manier betrokken zijn bij mensen met dementie en hun naasten. Deelnemers aan het Platform Dementie Best zijn WBO, gemeente Best, Archipel Zorggroep, Zuidzorg, Seniorenraad, KBO, PVGE, Alzheimer Brabant Zuidoost, Samendementievriendelijk.nl, Lions Club Best Oirschot en ervaringsdeskundigen.

       

Doelstelling

Het Platform Dementie Best wil bevorderen dat Best een dementievriendelijke gemeenschap is en blijft door:

  1. Te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in hun eigen buurt/wijk in de gemeente Best, ook bij het voortschrijden van dementie.
  2. Te bevorderen dat burgers, informele zorg, verenigingen, professionals en publieke en private dienstverleners deskundig zijn in het signaleren van dementie en het omgaan met dementie.

SPEERPUNTEN

Het Platform Dementie Best heeft de volgende speerpunten opgesteld om te komen tot een dementievriendelijk Best.

  • Communicatie, informatievoorziening en doorverwijzing

We willen ervoor zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is over dementie en het aanwezige aanbod ondersteuning en zorg, en dat mensen deze informatie ook weten te vinden.

  • Ondersteuning mantelzorgers en betrokkenen

We willen ervoor zorgen dat mantelzorgers van mensen met dementie passende ondersteuning krijgen, specifiek afgestemd op hun behoeften. Die behoeften bestaan over het algemeen uit het opdoen van kennis en informatie, het hebben van lotgenotencontact en het daadwerkelijk ontlasten door ontnemen van zorg.

  • Bewustwording en educatie

We willen ervoor zorgen dat de hele gemeenschap zich bewust wordt van de impact van dementie. Dat zij signalen leren herkennen en weten op welke manier zij het beste kunnen handelen. Het gaat hierbij niet alleen om professionals, mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook om inwoners die (nog) niet in hun directe omgeving bekend zijn met dementie, verenigingen en ondernemers e.d.

  • Zelfredzaamheid en participatie

We willen de nadruk leggen op wat mensen met dementie nog wél kunnen. Daarom creëren we voor hen mogelijkheden om mee te (blijven) doen op basis van hun talenten en behoeften. Daarmee willen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk waardevol aan de gemeenschap kunnen blijven deelnemen.

COMMUNICATIE EN PR

We zijn een samenwerkingsverband en willen ook als zodanig naar buiten toe communiceren. Om dit te bereiken is herkenbaarheid en bekendheid van het Platform Dementie Best en haar activiteiten en projecten van groot belang. Maar ook goede afstemming en communicatie, zowel binnen het Platform Dementie Best als met partijen buiten het Platform Dementie Best, is essentieel.

WERKWIJZE EN STRUCTUUR

Werkwijze

In dit startdocument zijn door de stuurgroep in afstemming met het Platform Dementie speerpunten geformuleerd om te werken aan een dementievriendelijk Best. Besloten is om per speerpunt een werkgroep in te richten die het betreffende speerpunt uitwerkt in acties. Vanuit de stuurgroep zijn trekkers voor de werkgroepen benoemd. De resultaten van de werkgroepen moeten leiden tot een actieplan met bijbehorend kostenplaatje waarmee financiering kan worden aangevraagd. Acties binnen dit plan worden binnen de werkgroepen uitgevoerd, indien mogelijk met ondersteuning van de ambassadeurs die hebben aangegeven zich hiervoor te willen inzetten.

Structuur

1. Platform Dementie Best

Het Platform Dementie is een informeel samenwerkingsverband dat praktijken, ontwikkelingen en (toekomstige) knelpunten op het gebied van bewustwording, kennis, beleid/uitvoering en wet- en regelgeving rondom het thema dementie signaleert, afspraken maakt over hoe deze worden opgepakt en hierover met alle partijen communiceert. Het Platform Dementie Best bestaat uit vertegenwoordigers van in het kader van het thema belanghebbende partijen. Het Platform Dementie komt 4 keer per jaar samen.

2. Stuurgroep Platform Dementie Best

De stuurgroep bestaat uit een select aantal vertegenwoordigers van de betrokken organisaties van het ‘Platform Dementie Best’. De stuurgroep geeft richting aan het opstellen en uitvoeren van het actieplan, neemt daar waar nodig besluiten en stemt de verschillende werkgroepen en taken op elkaar af. De leden van de stuurgroep zijn trekkers van de werkgroepen. De stuurgroep bereidt ook de vergaderingen van het Platform Dementie Best voor. De stuurgroep komt minstens 4 keer per jaar samen, indien nodig kan dit aantal worden uitgebreid.

3. Inhoudelijke werkgroepen

Een werkgroep werkt gezamenlijk aan de invulling van het speerpunt door acties op te stellen en uit te voeren. Elke werkgroep heeft een trekker vanuit de stuurgroep. Deze personen worden in hun trekkersrol bijgestaan door iemand vanuit de andere aangesloten organisaties. Deelnemers binnen de werkgroepen worden gevraagd op basis van hun competenties en vaardigheden. Dit kunnen bij het Platform aangesloten organisaties zijn, maar het kan ook gaan om andere (vrijwilligers)organisaties of de ambassadeurs.

Contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel 0499-770110

Wilt u meer weten over dementie en of het Alzheimer Café loop gerust binnen bij
Bestwijzer
Zonnewende 173, Best
Tel 0499-770100
www.bestwijzer.nl